Số lượt truy cập

Văn bản

Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Cơ quan ban hành
11/NQ-HĐND Nghị quyết Thông qua Đề án thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện Thạch hà giai đoạn 2016-2020 và định hướng những năm tiếp theo 30/06/16 Nguyễn Văn Thắng HĐND huyện
10/NQ-HĐND Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KTXH, QPAN 6 tháng cuối năm 2016 30/06/16 Nguyễn Văn Thắng HĐND huyện
9/NQ-HĐND Nghị quyết phê chuẩn thành viên các Ban HĐND huyện Nhiệm kỳ 2016-2021 27/06/16 Nguyễn Văn Thắng HĐND huyện
8/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021 27/06/16 Nguyễn Văn Thắng HĐND huyện
7/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 27/06/16 Nguyễn Văn Thắng HĐND huyện
6/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 27/06/16 Nguyễn Văn Thắng HĐND huyện
5/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 27/06/16 Nguyễn Văn Thắng HĐND huyện
4/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Trưởng ban, Phó trưởng ban Pháp chế HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 27/06/16 Nguyễn Văn Thắng HĐND huyện
2/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 27/06/16 Nguyễn Lương Lĩnh HĐND huyện
01/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 27/06/16 Nguyễn Lương Lĩnh HĐND huyện